Cổ đông

Thông tin về các đại hội cổ đông hàng năm
Các đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
08/09/2020

Chiều ngày 27/06/2014, tại văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (18-20 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận) đã long trọng tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 với sự hiện diện của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty; thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát; Ban TGĐ và đặc biệt là các Quý Cổ đông của Công ty CP Tôn Đông Á:


Ban Thư ký


Đoàn Chủ tịch


Ông Hồ Song Ngọc - Phó TGĐ trình bày báo cáo của Ban TGĐ về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.


Ông Phạm Trí Dũng -Thay mặt Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.


Ông Nguyễn Thanh Trung_ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị.


Ông Đoàn Vĩnh Phước - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua nội dung các tờ trình.


Ông Phạm Quốc Thắng - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ điều hành buổi thảo luận.


Ông Phạm Trí Dũng_Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.


Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.


Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

=====================================

Dowload các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 thông qua:

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 01: Phân phối lợi nhuận năm 2013. Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 02: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2014. Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 03: Thông qua danh sách và ủy quyền Ban TGĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. Download.

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 04: Thông qua HĐQT, BKT nhiệm kỳ mới và thù lao HĐQT năm 2014. Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 05: Thông qua kết quả chương trình ESOP năm 2013 - 2014 và Thông qua kế hoạch tiếp tục phát hành số cổ phần theo chương trình ESOP chưa phát hành hết. Download.

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 06: Thông qua chương trình và kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi. Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 07: Phát hành cổ phiếu và trái phiếu năm 2014 - 2015. Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 08: Thông qua điều chỉnh lần 2 (năm 2014) về tiến độ và các hạng mục dây chuyền của dự án Nhà máy thép lá mạ tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Thủ Dầu Một. Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 09: Chấm dứt hoạt động CNĐN, thành lập Công ty TNHH MTV TĐA Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV TĐA Tiền Giang, CN/VPĐD tại Hà Nội. Download.

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 10: Đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Download

+ Nghị quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban TGĐ về tình hình kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính năm 2013. Download.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị. Download

+ Báo cáo của Ban TGĐ về tình hình kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014. Download