Cổ đông

Thông tin về các đại hội cổ đông hàng năm
Các đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
08/09/2020

Ngày 26/07/2019, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (18-20 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận) đã long trọng tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 với sự hiện diện của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty; thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát; Ban TGĐ và đặc biệt là các Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Các hoạt động tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019:


Ông Phạm Quốc Thắng – Phó TGĐ báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 đến ĐHCĐ


Ông Hồ Song Ngọc- Phó TGĐ Công ty thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua nội dung các tờ trình, lấy ý kiến cổ đông thông qua hình thức biểu quyết tại Đại hội.


Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.


Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị.


Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Tôn Đông Á đã diễn ra thành công, tốt đẹp

Xem thêm: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019