Cổ đông

Thông tin về các đại hội cổ đông hàng năm
Các đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
08/09/2020

Ngày 10/07/2015, tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Thủ Dầu Một) đã long trọng tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 với sự hiện diện của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc và đặc biệt là các Quý Cổ đông của Công ty CP Tôn Đông Á.

Một số hình ảnh tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015:
Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 và Báo cáo của Hội đồng quản trị.


Bà Hoắc Tú Hương - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2014.


Ông Hồ Song Ngọc - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua nội dung các tờ trình.


Ông Phạm Quốc Thắng - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ điều hành buổi thảo luận.


Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Dowload các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 thông qua:

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014. Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 01: Phân phối lợi nhuận năm 2014. Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 02: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2015. Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 03: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Download.

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 04: Thông qua thù lao cho HĐQT năm 2014; Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ TN năm 2015. Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 05: Thông qua chương trình, phương án phát hành cổ phần, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Download.

+ Tờ trình Đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp. Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 06: Thay đổi các nội dung của Giấy đăng ký doanh nghiệp, bao gồm thay đổi ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ công ty và tỷ lệ vốn góp của cổ đông sáng lập theo như nội dung của Tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT-TĐA, ngày 30/06/2015 của HĐQT trình ĐHĐCĐ TN năm 2015. Download

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 (Tháng 07/2015). Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 07: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 (Tháng 07/2015). Download

+ Nghị quyết thông qua tờ trình số 08: Thông qua việc triển khai Phần 1 của Giai đoạn 2. Download

+ Nghị quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban TGĐ về tình hình kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính năm 2014. Download.