Tôn Đông Á đã xuất khẩu ổn định vào các nước ASEAN, Úc, Trung Đông, Châu Phi, Nhật Bản và Mỹ.